ŞİKÂYET BAŞVURULARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME
1. Bu bağlantı üzerinden Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri veya personelinin yürürlükteki mevzuata aykırı olduğunu düşündüğünüz iş ve eylemleri hakkındaki başvurular kabul edilmektedir.
2. Yapılan başvuruların işleme alınabilmesi için başvuruların aşağıda yazılı mevzuat hükümlerinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.
a. 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılması Hakkındaki Kanunun 4’ncü maddesi;“Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yetkili makamlara verilen veya gönderilen dilekçelerde, dilekçe sahibinin adı-soyadı ve imzası ile iş veya ikametgâh adresinin bulunması gerekir”
b. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunun 6’ncı maddesi;
“Bilgi edinme başvurusu, başvuru sahibinin adı ve soyadı, imzası, oturma yeri veya is adresini, başvuru sahibi tüzel kişi ise tüzel kişinin unvanı ve adresi ile yetkili kişinin imzasını ve yetki belgesini içeren dilekçe ile istenen bilgi ve belgenin bulunduğu kurum veya kurulusa yapılır. Bu başvuru, kişinin kimliğinin ve imzasının veya yazının kimden neşet ettiğinin tespitine yarayacak başka bilgilerin yasal olarak belirlenebilir olması kaydıyla elektronik ortamda veya diğer iletişim araçlarıyla da yapılabilir.”
c. 353 sayılı Askeri Mahkemelerin Kuruluş ve Yargılama Usulü Kanunun 93’üncü maddesinin dört ve beşinci fıkraları;
“.. Asker kişiler hakkında yapılacak ihbar ve şikâyetlerin soyut ve genel nitelikte olmaması, ihbar veya şikâyetlerde kişi veya olay belirtilmesi, iddiaların ciddi bulgu ve belgelere dayanması, ihbar veya şikâyet dilekçesinde dilekçe sahibinin doğru ad, soyadı ve imzası ile iş veya ikametgâh adresinin bulunması zorunludur.
Dördüncü fıkradaki şartları taşımayan ihbar ve şikâyetler işleme konulmaz ve durum, ihbar veya şikâyette bulunana bildirilir. Ancak iddiaların, sıhhati şüpheye mahal vermeyecek belgelerle ortaya konulmuş olması halinde ad, soyadı ve imza ile iş veya ikametgâh adresinin doğruluğu şartı aranmaz.”
3. Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri uyarınca isleme alınan başvurunuzun sonucu belirteceğiniz iletişim kanalıyla tarafınıza yazılı olarak bildirilecektir. İşleme alınmayan başvuruların işleme alınmama nedeni aynı iletişim kanalıyla tarafınıza bildirilecektir.
4. Bilgi Edinme Kanalı üzerinden gelen şikayet başvurularınıza en geç 15 gün, Şikayet Kanalı üzerinden gelen başvurularınıza ise en geç 1 ay içerisinde cevap verilecektir, verilecek cevap bir incelemeyi gerektiriyor ve inceleme belirtilen sürelerde tamamlanamaz ise, belirtilen sürelerin sonunda tarafınıza, incelemenin başlatıldığı ve halen devam ettiği, inceleme sonucunda sizlere tekrar cevap verileceği şeklinde bir cevap verilecektir.
5. Şikayetçi bilgileri yetkili birimler tarafından gizli tutulmaktadır.
Bilgiledirme metnini okudum, anladım.